Kategoriarkiv: Uncategorized

Mïetsken 9.-11.b mahte 1000 almetjh Nöörjeste, Sveerjeste, Såevmeste jïh Russlaanteste tjåenghkenieh Saemien gærhkoebiejjide Måahvesne. «Aejlies eatneme! Aejlies Baakoe» leah gærhkoebiejjiej åejvieaamhtese. Vihkeles tjoevtenjebaakoeh leah klijmajarkelimmieh, aalkoealmetji eatnemevoejkene jïh Bijbelen dïjre sjugniedimmien bïjre: «Sigkh gaamegidie! Juktie dïhte sijjie gusnie tjåadtjoeh lea … Les videre

Publisert i Uncategorized | Kommentarer av