Aerniesijjie Saemien gærhkoebiejjine 2004. Guvvie : www.kirken.no

Mïetsken 9.-11.b mahte 1000 almetjh Nöörjeste, Sveerjeste, Såevmeste jïh Russlaanteste tjåenghkenieh Saemien gærhkoebiejjide Måahvesne.

«Aejlies eatneme! Aejlies Baakoe» leah gærhkoebiejjiej åejvieaamhtese. Vihkeles tjoevtenjebaakoeh leah klijmajarkelimmieh, aalkoealmetji eatnemevoejkene jïh Bijbelen dïjre sjugniedimmien bïjre:

«Sigkh gaamegidie! Juktie dïhte sijjie gusnie tjåadtjoeh lea aejlies eatneme!» 2 Mos 3,5

Rïhpestimmiebiejjien mïetsken 9.b. edtja EN’en gaskenasjovnaale aalkoealmetjebiejjiem heevehtidh.

 
Publisert i Uncategorized | Kommentarer av